Cautare rapida
Cere

oferta

Hoteluri recomandate
Newsletter
Contract cu turistul
CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. CALIBRA TRAVEL CENTER S.R.L. cu sediul în Cluj Napoca, str. Croitorilor nr. 24, tel/fax: 0264-417991 / 2 / 3, e-mail: rezervare@calibratravel.ro, inregistrata la O.R.C. Cluj cu nr. J12/593/2011, cod unic de înregistrare RO28161376, capital social 200 RON, conturi: deschise la banca BRD Cluj. cu nr. RO17BRDE130SV47303651300 (RON), nr. RO09BRDE130SV47303811300 (EURO), si nr. RO79BRDE130SV30015071300 (USD), licenţa turism nr. 6072, polita nr. AT 7472 UNIQA Asigurari, reprezentată prin Szekely Emese Sara - administrator, denumită în continuare Agenţia,
şi
TURIST
Dl/Dna ......................... domiciliat(a) în localitatea ................................ str. .................................... .nr.......... bl ......., sc. ......., ap ....., telefon ...................... e-mail: ................................. posesor al paşaportului/ C.I cu seria ............. nr. ................................... in calitate de contractant al pachetului de servicii turistice, denumit in continuare Turist, a convenit la încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale in vigoare privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

DISPOZIŢII GENERALE
1. Agenţia comercializează pachete de servicii turistice în următoarele variante:
a) servicii turistice la cerere, care se referă la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitărilor turiştilor, denumite în continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agenţia de turism şi puse la dispoziţie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, broşuri, pliante şi alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe bază de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihnă şi/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihnă şi/sau de tratament. Aceste servicii reprezintă un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract deţine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum şi prevederi specifice fiecăreia dintre ele.
2. Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă şi/sau de tratament, precum şi oferta standard a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare fac parte integrantă din prezentul contract.
3. In cazul incheierii contractului cu o persoana juridica, aceasta are obligatia de a transmite Agentiei numele turistilor in maxim 2 zile de la semnarea contractului. Orice modificare a numelor turistilor se poate realiza doar cu respectarea clauzelor prezentului contract.

II. CLAUZE SPECIALE
Prin semnarea prezentului contract, Turistul isi exprima: acordul dezacordul de a primi pe e-mail programele turistice, ofertele speciale, informari privind actiunile promotionale ale agentiei, etc.

III. APARIŢIA RAPORTURILOR CONTRACTUALE
1. Prezentul contract se consideră încheiat în momentul semnării lui de către parti.

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevăzute la cap. I, în schimbul plăţii preţului.
Denumire program: ................................................
Perioada ..................................................................
Servicii solicitate: ..................................................................
Asigurare storno:
DA
NU (imi asum personal riscurile care ar fi fost acoperite de asigurarea storno). Ulterior semnarii contractului, turistul NU mai poate opta pentru incheierea asigurarii storno.

Serviciile confirmate: vor fi mentionate in contract sau pe confirmarea de servicii turistice

2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihnă şi/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea Agenţiei.

V. PREŢUL
1. Preţul contractului este de................................ EURO / USD / RON pentru ....... adulţi şi ......copii (în cazul plăţilor în RON, se calculeaza cursul BNR din ziua plăţii + 2%) şi cuprinde costul serviciilor turistice, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
2. Preţul este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard şi pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Preţul contractului poate fi majorat sau micşorat, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi / aeroporturi şi a taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Agenţie, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.
5. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. Conf. Art 14 (2) din OG 107/1999 (r2) 2008.

VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Modalităţile de plată a preţului contractului sunt:
1. Avansul se achită la înscriere şi reprezintă minim 30% din preţul contractului.
2. Plata finală se face cu minim 16 zile înainte de data începerii programului/pachetului de servicii turistice. Pentru servicii rezervate cu mai putin de 16 zile inaintea plecarii, serviciile se vor achita integral in maxim 24 ore de la data primirii confirmarii, dar inainte de inceperea excursiei.
3. Pentru CROATIA si ITALIA (LIGNANO si BIBIONE):
- pentru inscrierile cu mai mult de 30 zile inainte de data plecarii, avansul este minim 30% din preţul contractului. In cazul inscrieilor facute cu 20 - 29 zile inainte de plecare, avansul este minim 75% din pretul contractului. In cazul inscrierilor facute cu mai putin de 20 zile inainte de plecare, se achita integral pretul la inscriere.
- Plata finală se face cu minim 20 zile înainte de data începerii programului/pachetului de servicii turistice.
4. Agenţia poate aplica sistemul de vânzare în rate, în baza acordului cu turistul, cu condiţia ca turistul să respecte termenele de plată a avansului şi a plăţii finale.
5. Pentru rezervarile cu early booking (rezervari din timp) respectiv last minute, plata se va efectua conform datei scadente anuntata pe oferta. Nu se accepta modificari de nume, numar persoane, perioada si tip de camera. In caz de anulare sau modificare rezervare cu early booking / last minute, penalizarea este de 100%.
6. Turistul datoreaza Agentiei penalizari de 1% pentru fiecare zi de intarziere a platilor pentru sumele restante, pana la data inceperii excursiei. Dupa aceasta data penalizarile vor fi de 2% pe zi din totalul de plata, pana la achitarea integrala a serviciilor.
7. In cazul platii prin banca, toate spezele bancare vor fi achitate de Turist.

VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 14 zile înainte de data plecării.
2. În cazul în care o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta.
3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.
În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datorează agenţiei de turism organizatoare, Agenţia are dreptul să cheme în garanţie agenţia de turism organizatoare pentru plata despăgubirilor datorate turistului.
4. Agenţia are obligaţia să furnizeze la cererea turistului, în 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.
5. In caz de overbooking (cand hotelierii vând locuri peste capacitatea de cazare), agentia are urmatoarele obligatii:
- dacă excursia nu a început, Agenţia va propune turistului alta oferta (cazare alternativă).
- dacă excursia a început, se va asigura cazare compensatoare (redirecţionare) la un hotel de aceeaşi categorie sau de categorie superioara celui comandat iniţial. In cazul in care, in situatia de overbooking turistii sunt cazati intr-un hotel de categorie inferioara fata de hotelul rezervat, turistilor li se va restitui diferenta de pret.
In ambele cazuri turistul nu poate solicita compensatie.
6. In caz de intarzieri ale avionului, compania aeriana este direct raspunzatoare de acestea si va asigura turistilor serviciile prevazute in Regulamentul Uniunii Europene
7. Agentia va elibera Turistului documentele de calatorie numai dupa ce Turistul achita integral serviciile.
8. Agentia nu raspunde in situatii de: greva, conflicte politice si de razboi, situatii catastrofale, de periciol public, atac terorost, embargou international, precum si in cazul in care furnizorii (ex. companiile aeriene) stabilesc in mod unilateral limite de raspundere sau aduc modificari cu privire la orar, itinerar. Acestea sunt situatii care nu sunt imputabile nici unei parti, se considera situatii de forta majora si exonereaza Agentia de raspundere. Situatiile vor fi tratate in functie de specificul propriu avand la baza legislatia romana in vigoare.
9. In cazul in care un pachet turistic se vinde la un anumit pret, iar ulterior acelasi pachet este vandut la prêt de oferta speciala, nu se aplica pret de oferta speciala la pachetul deja vandut.
10. In cazul modificarilor de orar de zbor, Agentia nu este responsabila pentru serviciile aditionale pachetului de servicii turistice achizitionat de turist.
11. Agentia are dreptul de a schimba mijlocul de transport mentionat in oferta (ex. autocar, midibus, microbus etc) si sa realizeze excursiile cu mijloace de transport cu capacitate corespunzatoare numarului de persoane inscrise la excursia respectiva, fara a solicita acordul turistilor si fara ca aceasta sa constituie motiv de renuntare din partea turistului.

VIII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TURISTULUI
1. Daca turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane (cu exceptia rezervarilor Early Booking , Last Minute) care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa Agenţia si doar in conditiile in care aceasta cesionare este acceptata de furnizorii de servicii turistice (agentie partenera, hotel, companie aeriana etc). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. Daca preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
3. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. VII pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4. Daca Agenţia anulează călătoria înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară,
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, cu rambursarea diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
5. În toate cazurile menţionate la cap. VIII pct. 4. turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane care sa asigure coeficientul de umplere a mijlocului de transport peste limita cheltuielilor, iar Agenţia a informat turistul în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 7 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate);
c) anularea s-a făcut din vina turistului - caz în care se aplică prevederile cap. X din prezentul contract.
6. Turistul are dreptul să rezilieze contractul în orice moment iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. X din prezentul contract. Despagubirea se poate ridica la maximum pretul calatoriei turistice, conf. Art.17 din OG 107/1999 (r2) 2008.
7. Dacă turistul, după confirmarea serviciilor, solicită schimbarea datei de plecare, schimbarea hotelului, inlocuirea persoanelor (turistilor) sau schimbarea oricarui serviciu, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.
8. Dacă după confirmarea serviciilor se solicită modificarea partiala/completarea numelui/prenumelui turistului sau schimbarea structurii camerelor, se percepe o taxă de 20 euro/modificare
9. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
10. Turistul are obligaţia de a respecta programul de acordare a serviciilor turistice, respectiv: cazarea se face începând cu ora 12.00 sau 14.00 a zilei de sosire şi se termină la ora 10.00 sau 12.00 a ultimei zilei înscrise pe voucher / biletul de odihnă şi/sau de tratament. Sosirea la cazare mai devreme de ora 12.00 sau plecarea mai târziu de ora 12.00 nu îndreptăţeşte utilizarea camerelor timp mai îndelungat (aceasta se poate solicita – contra cost - direct la receptie). Turistul ia la cunoştinţă faptul că perioada sejurului include şi ziua plecării şi ziua întoarcerii; durata sejurului înseamnă perioada şi numărul de zile calendaristice între ziua plecării şi ziua întoarcerii, indiferent de ora de plecare şi de întoarcere. Numărul nopţilor incluse în sejur nu înseamnă nopţi calendaristice, sunt nopţi hoteliere şi sunt calculate conform regulilor de cazare hoteliere: noaptea hotelieră începe de la “check in” - care este posibil de la orele 12.00 sau 14:00 dintr-o zi şi ţine până la orele 10.00 sau 12:00 din ziua următoare, indiferent de durata efectivă de şedere. Touroperatorul este exonerat de răspundere, valabilitatea şi clauzele prezentului contract nu sunt afectate în cazul unei eventuale modificări de orar de zbor impus de companiile aeriene, datorită căruia ora decolării se decalează de la o zi calendaristică la alta.
11. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
12. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.
13. Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex.: nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciliu etc.), pentru valabilitatea documentelor personale şi pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informaţiilor eronate. Turistul se obligă sa se informeze si să respecte prevederile legale cu privire la regimul paşapoartelor, al vizelor, de vamă, asigurare de sănătate, etc, precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţările incluse în excursiile la care participă. Pentru copii trebuie comunicata data nasterii (obligatoriu la rezervare) iar parintele (sau insotitorul copilului) este responsabil sa aiba actele necesare scoaterii copilului din tara, conform legislatiei in vigoare. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de turist. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate să participe la călătoria turistică, Agentia este exonerata de răspundere şi nu poate fi obligata la restituirea sumelor de bani plătite de către turist. În cazul în care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractată, nu este îndreptăţit la despăgubiri. Turistul răspunde pentru siguranţa propriilor bagaje.
14 . Turistul are obligaţia să respecte toate prevederile, conform informaţiilor generale prezentate in scris sau verbal de catre Agentie. Turistul se obligă să respecte toate regulile impuse de compania aeriană pe durata zborului. În cazul în care compania aeriană sau touroperatorul nu stabileşte alte limite, greutatea maximă a bagajelor este de 20 kg + 5 kg bagaj de mână.
15. In cazul solicitarilor de partaj in dubla, in cazul in care Agentia nu gaseste partaj, turistul este obligat sa achite suplimentul pentru camera single.
16. Turistul are obligaţia să se intereseze despre orarele de zbor aferente călătoriei în cauză înainte de contractarea acestora. Prin comandarea călătoriei şi semnarea contractului, Turistul afirmă că a luat la cunoştinţă şi a acceptat orarul de zbor; după confirmarea rezervării nu poate cere renunţare fără penalizare, reducere de preţ sau alte reduceri pe motivul necunoaşterii orarului de zbor. În aceste cazuri renunţarea sau modificarea sejurului se face conform condiţiilor de renunţare/modificare din prezentul contract.
17.Prin semnarea contractului sau prin rezervarea pachetului turistic, turistul declară faptul, că a luat la cunoştinţă şi acceptă toate condiţiile de călătorie prevăzute în oferta.
18. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au rezervat serviciile. Persoana care a semnat contractul este responsabila pentru indeplinirea obligatiilor prezentului contract, extinse pentru intreg grupul.
19. Turistul este obligat sa respecte locul, data si ora plecarii, orele de intalnire cu ghizii / insotitorii de grup pe tot parcursul desfasurarii excursiei, locul, data si ora de intalnire pentru repatriere. In caz contrar, toate cheltuielile care decurg din nerespectarea dispozitiilor de mai sus mentionate, vor fi suportate exclusiv de catre turist.
20. Pentru anumite oferte conditiile de participare, termenele de plata si de renuntare/penalizare pot fi diferite – caz in care acestea vor fi mentionate pe oferte. Prin semnarea prezentului contract Turistul recunoaste ca a fost informat si ca este de acord cu aceste conditii de rezervare, plata, renuntare / penalizare speciale aferente pachetului de servicii turistice achizitionat.

IX. ASIGURĂRI
Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei Calibra la Societatea de Asigurare-Reasigurare Uniqa Asigurari cu sediul în localitatea Bucuresti, Bd Dacia nr. 30, sector 1, telefon 021-2120882, fax 021-2120841 / 42 / 43. Polita nr. AT 7472. Condiţiile de despăgubire de către societatea de asigurare sunt:
1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. X pct. 2.
4. În cazul în care, în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
6. Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.
7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.
8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.
9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

X. RENUNŢĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, Turistul datorează Agenţiei penalizări (indiferent de momentul rezervarii), calculate la pretul total al pachetului de servicii turistice după cum urmează:
a) 10 euro dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de plecare;
b) penalizare 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu 25-30 zile înainte de plecare;
c) penalizare 60% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu 15-24 zile înainte de plecare;
d) penalizare 100% din preţul pachetului de servicii, dacă:
*renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile înainte de plecare,
*pentru neprezentarea turistului la program sau intarziere
* daca turistul nu este lasat sa treaca la una din frontiere din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei
*daca turistul nu respecta conditiile de vanzare ale Agentiei, daca prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita excursia in termenele stabilite
In cazul renuntarii la pachetele de servicii turistice care includ bilete de avion (daca renuntarea se face dupa ce biletele de avion au fost emise, indiferent de numarul de zile ramase pana la momentul plecarii), restituirea contravalorii biletelor de avion si a taxelor de aeroport se face in functie de conditiile de renuntare / penalizare ale companiei aeriene.
f) Pentru programele turistice operate de alti touroperatori, se vor respecta conditiile de retragere, anulare si penalizare ale acestora
1.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice la care a beneficiat de reducerea de early booking (rezervare din timp) sau last minute, atunci se aplica conditii speciale de renuntare, si anume penalizare 100% in caz de anulare, indiferent de momentul anularii rezervarii.
1.2. Pentru anumite oferte termenele de plata si de renuntare/penalizare pot fi diferite – caz in care acestea vor fi mentionate pe oferte. Prin semnarea contractului, turistul recunoaste ca a fost informat si accepta termenele de renuntare/penalizare speciale aferente pachetului de servicii turistice achizitionat.
1.3. Neconfirmarea cerintelor speciale (fara plata suplimentara) si cu titlu informativ nu poate fi considerat motiv pentru anularea rezervarilor din partea Turistului.
2. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
3. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
4. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
5. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăşi preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract.
6. In cazul transportului aerian, deteriorarea sau pierderea bagajului nu este imputabila agentiei de turism, ci companiei aeriene. Solicitarile pentru recuperarea bagajului pierdut si pentru eventualele despagubiri se vor adresa direct companiei aeriene care a efectuat transportul.
7. Se considera zile lucratoare ale agentiei Calibra: Luni – Vineri intre orele 9.00 – 17.00. Rezervarile sau anularile transmise inafara zilelor lucratoare sau inafara orarului de functionare a agentie se vor considera primite in prima zi lucratoare dupa ce au fost transmise.
8. Nu se restiutie contravaloarea asigurarii storno indiferent din vina cui se renunta la pachetul de servicii turistice si indiferent de momentul renuntarii.

XI. RECLAMAŢII
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi la faţa locului o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului etc), cât şi Agenţiei. Pentru a fi luată în considerare, reclmaţia trebuie să fie semnată de reprezentantul prestatorului de servicii (hotel, restaurant etc), care va constata realitatea şi veridicitatea reclamaţiei.
In cazul in care turistul nu a facut reclamatie la fata locului, acesta isi pierde dreptul de a solicita orice fel de daune-interese sau despagubiri ulterioare.
2. Atât Agenţia cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice să comunice turistului raspunsul la reclamatie, în condiţiile prezentului contract.
3. Nu se primesc reclamatii referitoare la excursiile optionale. Turistul trebuie sa rezolve aceste reclamatii la fata locului, cu agentia care a organizat aceste excursii.

XII. DISPOZIŢII FINALE:
1. Clauze specifice fiecarui produs turistic sunt cuprinse pe oferte si fac parte integranta din contract.
2. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.